Elsäkerhet

Regler angående inkoppling och uttag av ström genom BBS eluttag i hamnen

Medlemmar med förhyrd båtplats har möjlighet att använda sig av hamnens eluttag, för att få tillgång till el för sin båt och dess utrustning i normal omfattning.

All användning skall ske enligt broschyren ”Elsäkerhet i småbåtshamnar och fritidsbåtar” se längst ner på sidan.

Allmänna villkor

 • Elektricitet får vara kopplad till båten när båtägaren har uppsikt över inkopplade elapparater och elanslutningar. Vid frånvaro från båten får den vara ansluten till el om man enbart har batteriladdare inkopplat annars krävs särskild överenskommelse med BBS. Varmvattenberedare eller elektriskt värmeelement får då inte vara inkopplat utan överenskommelse.
 • Båtägaren ansvarar för att kablar, kontaktdon och apparater är i fullgott skick och utförda i enlighet med gällande föreskrifter.
 • Alla kablar ska vara utan skarvar mellan uttagsboxen och relingslisten och ha en maximal längd av 25m. Kablar som inte används ska tas bort. Enbart godkända jordade kablar får förekomma. Godkänd kabel är av typen: extra mångtrådig naturgummikabel med beteckningen HO7RN-F eller likvärdig och ha en stickpropp av typ CEE. Hemmagjorda övergångssladdar är inte godkända. Skarv får endast förekomma vid ev. adapter vid elskåpet eller inne i båten. Sladdvindor, skarvdosor och grenuttag fyller inte säkerhetskraven och är inte tillåtna.
 • Sladdar måste dras så att de inte hänger ner i vattnet.
 • Kabel som inte är ansluten till förbrukare (i båten) får INTE sitta i uttaget
 • Kabel som dras ur uttaget skall rullas in och läggas skyddad i båten eller under täckning och dras ur förbrukaren. Dra ALDRIG ur en kabel för någon annan, såvida inte du ser att installationen är riskabel eller farlig, eller om du vet att det inte orsakar skada eller problem för båtägaren. Vid tveksamhet – kontakta hamnansvarig
 • Inkoppling får inte ske av utrustning som kräver högre effektuttag än vad uttagsboxen är avsedd för.
 • Kabel från elskåpet skall dras under pinnen längst ner på elskåpet.
 • Särskilda villkor för brukande av elektricitet under vintertid
 • El får nyttjas under vintertid efter godkännande av hamnansvarig mot förbrukningsavgift via elmätare.
 • BBS garanterar inte att el alltid finns tillgänglig.